Opinia Klubu Radnych „Dialog i Zaufanie” w sprawie projektu budżetu Gminy Jarocin na 2019 rok

Ocenę i analizę każdego projektu budżetu należy dokonywać w oparciu o zapisy wieloletniej prognozy finansowej, której zakres musi obejmować czas spłaty zobowiązań spoczywających na gminnych finansach. W naszym wypadku, to aż 2041 rok.

     Dla mniej zorientowanych nieodzowna jest też lektura opinii, jakie o tych dokumentach wystawiła Regionalna Izba Obrachunkowa. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku mimo pozytywnej opinii, możemy przeczytać o poważnych wątpliwościach dotyczących wielkości długu, ale też realności osiągnięcia zaplanowanych dochodów budżetu ze sprzedaży gminnego majątku. Rynek nieruchomości rządzi się swoimi prawami i bardzo często plany sprzedaży muszą być korygowane, o czym mieliśmy kolejny raz okazję przekonać się w 2018 roku.

      Bardzo duże wątpliwości w naszej ocenie budzą tzw. sztywne wydatki zaplanowane na kolejne lata w wieloletniej prognozie finansowej. Składniki tzw. długu ukrytego, które pod płaszczykiem podnoszenia udziałów samorządu w spółkach komunalnych, tak naprawdę służą spłacie zobowiązań powstałych na gminnym majątku.

      Przykładem niech będzie chociażby PWiK, który w 2019 roku otrzyma transzę z gminnej kasy w wysokości 4 mln, ale w kolejnych latach już 11 – 15 milinów złotych. Gdy dodamy do tego kolejne spółki i miliony na jakie czekają, to wynik rachunków oscyluje w granicach dwudziestu milionów. Nie wolno tu zapomnieć o rozchodach związanych z obsługą gminnych zobowiązań i kosztów z tym związanych, aby się przekonać, że w sumie w kolejnych latach musimy na samą obsługę gminnego długu zarezerwować w budżecie po około 30 milionów złotych.

      Próżno też szukać w planach finansowych Gminy Jarocin zapisów gwarantujących spłatę pożyczki w wysokości 50 mln złotych zaciągniętej przez PWiK, a gwarantowanej zastawem na gminnych udziałach w tej spółce.

      Jednak prawdziwą wisienką na tym budżetowym torcie jest wydatek majątkowy związany z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego i ulicy Śródmiejskiej.

      Samo już podpisanie umowy na realizację tego zadania bez zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych stanowi w naszej ocenie poważne naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Spłata długu jaki powstanie wobec wykonawcy tego zadania rozłożona została na dwa lata, co ma swoje odzwierciedlenie w umowie i wieloletniej prognozie finansowej, ale bez wskazania źródła sfinansowania tego zobowiązania, co skutkuje tym, że po stronie dochodowej budżetu brakuje nam 7,2 mln. Mamy więc do czynienia z niedopuszczalną wadą uchwały budżetowej.

      Biorąc powyższe pod uwagę radni skupieni w klubie „Dialog i Zaufanie” podjęli decyzję o odrzuceniu w głosowaniu projektu uchwały budżetowej Gminy Jarocin na 2019 rok.

      Podobne stanowisko przyjmujemy w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2041.

Anna Iwicka, Anna Regulska, Tomasz Klauza, Jerzy Walczak.