Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

JAROCIŃSKI RUCH SAMORZĄDOWY

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „Jarociński Ruch Samorządowy”. W dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Jarocin, ul. Wielkopolska 18.

 

§ 2

 1. Stowarzyszenie może się posługiwać skrótem: JRS.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać znakiem graficznym (logo) według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 3

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

 

§ 4

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

 

 

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§5

 1. Cele Stowarzyszenia to działanie, wspieranie i promowanie:
 • a)   rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli,
 • b)   rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych,
 • c)   zrównoważonego rozwoju Gminy i Powiatu Jarocin,
 • d)   edukacji młodzieży i kształcenia ustawicznego,
 • e)   kultury, zdrowia i sportu.
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. zespoły będące grupami problemowymi:
   • Zespół Obywatelsko-Samorządowy,
   • Zespól Gospodarczy,
   • Zespół Oświatowy i Wychowania,
   • Zespół Kultury, Zdrowiportu.
  2. inne zespoły powołane przez Zarząd,
  3. wspólną realizację przedsięwzięć z innymi organizacjami społecznymi, kulturalnymi, sportowymi, edukacyjnymi, środkami masowego przekazu oraz osobami i instytucjami.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

 

§6

 1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą na wniosek co najmniej trzech członków Stowarzyszenia podjętą w ciągu 14 dni od daty złożenia deklaracji.
 3. Uchwała Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

§7

 1. Członek ma prawo:
 • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 • brać udział z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
 • uczestniczyć w innych zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 1. Członek obowiązany jest:
 • aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz przyczyniać się do

  realizacji jego celów,

 • przestrzegać postanowienia Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§8

 1.  Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 • dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
 • śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych,
 • pozbawienia praw publicznych.
 • wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu z powodu:
  • naruszania zasad statutowych,
  • działania na szkodę Stowarzyszenia,
  • nieprzestrzegania uchwał lub regulaminów, a w  szczególności nieuczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż 1 rok.
 1. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§9

 1. Organami Stowarzyszenia są:

1)   Zarząd Stowarzyszenia,

2)   Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

§10

 1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.
 2. Zarząd składa się z 3 członków: Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
 3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
 4. Zarząd kieruje działalnością  Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 5. Kadencja Zarządu  trwa 3 lata.
 6. Zarząd  może zostać odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zebranie Członków, jeśli działa na szkodę Stowarzyszenia bądź rażąco narusza jego interesy, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 3/4 członków w głosowaniu tajnym.

 

 

§11

 1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile statut nie stanowi inaczej.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.
 3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.

 

§12

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego statutu  oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

 

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności 3/4 osób może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
JRS | Jarociński Ruch Samorządowy